Skip to main content

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật FastTrack

Enrollment in this course is by invitation only

Về môn học này

Môn học này cung cấp cho người học sự hiểu biết về cấu trúc dữ liệu và giải thuật (thuật toán) và cho phép họ để thiết kế cài đặt các cấu trúc dữ liệu giải thuật phù hợp với vấn đề cụ thể. Đây là môn học bắt buộc cho cử nhân tin học nói chung (các ngành kỹ nghệ phần mềm, khoa học máy tính,... )

Sau khi hoàn thành môn học này người học sẽ:
1. Hiểu cấu trúc dữ liệu và giải thuật
2. Có thể triển khai một số cấu trúc dữ liệu cơ bản như: Linked List, Stack và Queue, ...
3. Có thể triển khai các thuật toán tìm kiếm và sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao.

Tên khóa học:

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Thời lượng học ước tính:

45 giờ

Mục tiêu môn học:

 • Hiểu cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Có thể triển khai một số cấu trúc dữ liệu tuyến tính và phi tuyến.
 • Có thể triển khai các thuật toán tìm kiếm và sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao

Cấu trúc khóa học:

Phần 1: Giới thiệu về giải thuật

- Giới thiệu về các kiến thức chung của cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

- Sử dụng nguồn tài liệu chính từ khóa học Introduction to Data Structures & Algorithm in Java trên Udemy

Phần 2: Cấu trúc dữ liệu tuyến tính.

- Giới thiệu về một số loại cấu trức dữ liệu tuyến tính (lưu trữ dữ liệu theo dạng các giá trị tuần tự).

- Sử dụng nguồn tài liệu chính từ khóa học Introduction to Data Structures & Algorithm in Java trên Udemy

Phần 3: Cấu trúc dữ liệu phi tuyến

- Giới thiệu một số loại cấu trúc dữ liệu phức tạp không lưu trữ liệu theo dạng các giá trị tuần tự.

- Sử dụng nguồn tài liệu chính từ khóa học Introduction to Data Structures & Algorithm in Java trên Udemy

Phần 4: Các Phương pháp tìm kiếm và sắp xếp nâng cao

- Giới thiệu một số thuật toán sắp xếp và thuật toán tìm kiếm nhanh và tối ưu (hơn so với việc sắp xếp và tìm kiếm tuần tự đơn giản).

- Sử dụng nguồn tài liệu chính từ khóa học Introduction to Data Structures & Algorithm in Java trên Udemy

Nguồn tài nguyên:

1. Cấu trúc dữ liệu giải thuật của tác giả Đỗ Xuân Lôi.

2. Một số slide của trường đại học FPT (sẽ được cung cấp cụ thể trong từng bài)

3. Các bài hướng dẫn cô đọng tại: http://www.tutorialspoint.com

Điều kiện tiên quyết

Hoàn thiện khóa học lập trình hướng đối tượng bằng Java.

Người thiết kế khóa học

Ngô Tùng Sơn

- Tốt nghiệp Khoa học máy tính, Đại học Lorraine (Pháp).

- Từng làm việc tại phòng Thí nghiệm ở Đại học Lorrainevà Panasonic tại Việt Nam.

- Hiện tại, anh Ngô Tùng Sơn là giảng viên chương trình Cử nhân quốc tế FPT-Greenwich của Đại học FPT.

- Anh Sơn cũng là nhà đồng sáng lập kiêm Technical Manager của Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại Hưng Vượng (hvtec.vn).

- Facebook :https://www.facebook.com/NgoTungSon

 1. Course Number

  CSD201x_01_01_VN_FT
 2. Classes Start

  Self-Paced
 3. Classes End

  Jun 25, 2018
 4. Estimated Effort

  45:00
Hỏi mentor