Skip to main content

Cách thức xây dựng khóa học tại FUNiX edX

Enrollment in this course is by invitation only

Về khóa học này

Khóa học này cung cấp một số thông tin về cách thức xây dựng khóa học tại FUNiX. Những nội dung được đề cập trong khóa học bao gồm

  • Quy trình xây dựng khóa học
  • Hướng dẫn thiết kế khóa học
  • Hướng dẫn xây dựng nội dung chi tiết
  • Cách thức sử dụng các công cụ tạo bài học
  • Chia sẻ các kinh nghiệm xây dựng khóa học

Yêu cầu

Có kinh nghiệm về chuyên môn và giảng dạy.

Người thiết kế khóa học

Quách Ngọc Xuân

Quách Ngọc Xuân

Hỏi mentor